Prawo inwestycji budowlanych i nieruchomości

Wywiad

 

Rozmowa z Panem Piotrem Kledzikiem - Prezesem Zarządu Bilfinger Berger Budownictwo S.A.

czytaj

Najczęściej czytane

Data pewna w umowie najmu i dzierżawy

21-11-2011
Nabywca rzeczy najętej (wydzierżawionej) nie może wypowiedzieć umowy najmu (dzierżawy) zawartej na czas określony także wtedy, gdy notariusz poświadczył datę po dokonaniu czynności. SN w wyroku z dnia 05.02.2009 r., sygn. akt I CSK 325/08 orzekł

Zaprzeczenie „wszystkim faktom” i jego nieskuteczność

27-01-2012
SN kwestionuje sformułowanie w odpowiedzi na pozew „zaprzeczam wszystkim faktom powołanym przez powoda poza wyraźnie przyznanymi”. W związku z często spotykaną praktyką powoływania w pismach procesowych, w szczególności w odpowiedzi na pozew ogólnikowej

Chwila przejścia wierzytelności hipotecznej na nabywcę

03-08-2012
W stanie prawnym obowiązującym do dnia 19.02.2011 r. wierzytelność hipoteczna (wierzytelność zabezpieczona hipoteką) mogła być przeniesiona na inną osobę co do zasady wyłącznie razem z hipoteką. Zasada ta doznawała ograniczenia w odniesieniu

Zmiany w przepisach »»»

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

05.07.2012
Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu 24.04.2012 r. w drodze obwieszczenia...

Zmiana ustawy – Prawo budowlane

05.07.2012
Zmiana ustawy – Prawo budowlane. W dniu 31.05.2012 r. weszła w życie ustawa...

Istotne orzeczenie »»»

uchw. SN z dnia 16.02.2012 r., sygn. akt III CZP 94/11

11.03.2012
Sąd Najwyższy stwierdził, że zawarcie umowy o przedłużenie użytkowania wieczystego na żądanie zgłoszone w terminie określonym w art. 236 § 2 k.c. może

uchw. SN z dnia 9.12.2011 r., sygn. akt III CZP 79/11

31.01.2012
Nieważna jest umowa darowizny nieruchomości ukryta pod pozorną umową sprzedaży tej nieruchomości

Dla realizacji inwestycji budowlanych oraz dokonywana transakcji na rynku nieruchomości konieczna jest znajomość prawa budowlanego, obowiązujących norm budowlanych i prawa nieruchomości. Nabycie i zabudowanie nieruchomości zawsze powiązane jest z szeroką tematyką przepisów prawa budowlanego obejmujących zagadnienia pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, pozwolenia na użytkowanie, planu zagospodarowania przestrzennego i związanych z nimi procedur i terminów. Z drugiej strony z procesem budowlanym związana jest konieczność zawarcia przez jego uczestników szeregu umów budowlanych. Wsparcie profesjonalnej kancelarii prawnej w procesie budowlanym obejmujące zarówno doradztwo z zakresu prawa administracyjnego jak i prawa cywilnego pozwoli jego uczestnikom na uniknięcie ryzyk prawnych, których zaniedbanie może okazać się bardzo kosztownym błędem.

 

Portal przeznaczony jest zarówno dla Klientów kancelarii, jak i dla wszystkich zainteresowanych, którym umożliwi zdobycie wstępnych informacji o danym problemie prawnym, a także pozwoli na zapoznanie się z zakresem praktyki prawników kancelarii. Wprawdzie każdy praktyczny problem prawny wymaga indywidualnego podejścia, tym nie mniej jesteśmy przekonani, że przygotowywane przez nas teksty pozwolą przynajmniej rozpoznać skalę problemu i ocenić związane z nim ryzyka.

Aktualne tematy

Przyspieszony zwrot VAT tylko od zapłaconych faktur

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 11.03.2013 r., sygn. akt I FPS 5/12, podjętym w składzie siedmiu sędziów, warunkiem otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT w 25-dniowym terminie jest zapłata wszystkich faktur ujętych w deklaracji podatkowej, w tym faktur poch  »»»

Sprzedaż budynków nabytych bez VAT

Transakcje dotyczące sprzedaży zabudowanych nieruchomości, które zostały nabyte przez sprzedającego bez podatku VAT, rodzą wiele problemów odnośnie ich opodatkowania podatkiem VAT i PCC. Dotyczy to szeregu przypadków, w których nieruchomość została  »»»

Niekorzystny wyrok NSA w sprawie cesji leasingu

NSA wydał 06.03.2013 r. niekorzystny wyrok w sprawie skutków podatkowych związanych z cesją umów leasingowych ( wyr. z 6.2013r., sygn. akt II FSK 1332/11). Zdaniem NSA wstąpienie w prawa i obowiązki z umowy leasingu przez nowego  »»»

Hipoteka nie może obejmować wielokrotności sumy zabezpieczonej wierzytelności

Dzięki kształtującej się w orzecznictwie SN koncepcji tzw. stanu nadzabezpieczenia kredytobiorcy mogą coraz skuteczniej bronić się przed nadmiernymi żądaniami kredytodawców w zakresie ustanawiania zabezpieczeń kredytowych.  »»»

Sąd rozstrzyga, kto jest właścicielem nieruchomości

Jeżeli istnieją dwa sprzeczne tytuły własności nieruchomości w postaci ostatecznej decyzji administracyjnej i prawomocnego wyroku, sąd rozstrzyga, kto jest właścicielem nieruchomości.  »»»

Polskie prawo nie zwalnia z VAT sprzedaż udziałów spółki posiadającej nieruchomość

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w niedawnym wyroku z dnia 05.07.2012r. w sprawie C-259/11 DTZ Zadelhoff vof potwierdził zasadę, w myśl której w sytuacji, gdy dane państwo zrównało z obrotem towarowym obrót akcjami czy udziałami spółek nieruchomościowy  »»»

ETS o refakturowaniu mediów przy umowach najmu

W dniu 27.09.2012 r. ETS wydał orzeczenie w sprawie C-392/11 Field Fischer Waterhouse LLP istotne dla rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych, które wyjaśnia jak należy traktować koszty dostawy mediów obciążające najemcę.  »»»

Hipoteka nie zabezpieczy roszczenia

Roszczenie pauliańskie jest roszczeniem majątkowym niepieniężnym (art. 527 § 1 k.c.). W przypadku roszczeń niepieniężnych sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów  »»»

Cesja umowy leasingu nie wpływa na jej kwalifikację

Leasing jest częstą formą finansowania inwestycji. Ustawodawca w sposób szczególny reguluje jego skutki w sferze podatkowej. Jedną z korzyści osiąganych w leasingu operacyjnym jest możliwość wykupu rzeczy przez leasingobiorcę po zakończeniu umowy  »»»

Amortyzacji podatkowej podlegają tylko zrealizowane różnice kursów

W wyroku z 01.9.2011 r., sygn. akt II FSK 496/10, NSA wyjaśnił, że możliwość korekty wartości początkowej o różnice kursowe będzie istniała wówczas, gdy zapłata ceny nabycia środka trwałego wyrażonej w walucie obcej nastąpi przed  »»»

Brak zapłaty ceny może uprawniać do zwrotu zapłaconego PCC

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 16.05.2012 r., sygn. akt II FSK 2249/10, zapłata ceny może być warunkiem zawieszającym w umowie sprzedaży udziałów. Niespełnienie tego warunku powoduje, że umowa nie wywołuje skutków prawnych, co stanowi podstawę do żądania  »»»

Można żądać zmniejszenia sumy zabezpieczenia, jeżeli jest ono nadmierne lub zbyteczne

W polskiej praktyce kredytowej może mieć zastosowanie koncepcja tzw. stanu nadzabezpieczenia. Jej istota sprowadza się do poszukiwania przez kredytobiorców ochrony prawnej przed nadmiernymi i uciążliwymi ekonomicznie zabezpieczeniami wierzytelności  »»»
Portal Prawo inwestycji budowlanych i nieruchomości skierowany do praktyków z rynku nieruchomości. Omawiamy tematy z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, umów o roboty budowlane, prawa zamówień publicznych i prawa podatkowego. Zapraszamy do lektury.
realizacja: Ideo  Powered by:CMS Edito
2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawo inwestycji budowlanych i nieruchomości.